Zasady etyczne

Etyka redakcji

 1. Redakcja Roczników Naukowych Zootechniki ocenia w sposób bezstronny nadesłane artykuły pod kątem ich wartości naukowej i intelektualnej oraz zgodności z profilem czasopisma – bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub filozofię polityczną autorów.
 2. Redakcja stosuje się do aktualnego stanu prawnego w zakresie praw autorskich, plagiatu i innych praw własności intelektualnych. Ponosi odpowiedzialność za decyzję o publikacji artykułów.
 3. Redakcja dąży do wyeliminowania przypadków plagiatu oraz guest authorship i ghostwriting. Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting oraz guest authorship redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia nazwisk wszystkich autorów, z podaniem ich afiliacji oraz informacji o istotnym wkładzie w powstanie pracy. Zjawiska ghostwriting,  guest authorship czy plagiatu są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przez redakcję przypadki ich wystąpienia będą skutkowały odrzuceniem pracy i ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji macierzystych autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych). W przypadkach autoplagiatu praca również zostanie odrzucona przez redakcję.
 4. Redakcja zapewnia że proces oceny prac jest bezstronny i sprawiedliwy, praca oceniana jest przez co najmniej dwóch niezależnych wykwalifikowanych w danej dziedzinie recenzentów afiliowanych w innej jednostce naukowej niż ta, z której pochodzi autor pracy. Tekst zaopiniowany pozytywnie przez recenzentów kierowany jest do publikacji. Redakcja pilnuje aby recenzenci i autorzy nie znali swoich tożsamości (double-blind peer review).
 5. Redaktorzy pilnują, aby nie dopuścić do konfliktu interesów ani stronniczości.  Redaktor chroni  poufność wszystkich materiałów przesłanych do czasopisma, chyba że uzgodniono inaczej z odpowiednimi autorami i recenzentami.
 6. Nieopublikowane materiały z odrzuconych prac nie są w żaden sposób wykorzystywane przez redakcję.
 7. Redaktorzy  nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących artykułów, które sami napisali lub których są współautorami.

Etyka autorów

 1. Autorzy  powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy oraz obiektywną dyskusję na temat badań. Artykuł powinien zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odniesień, aby umożliwić innym powtórzenie badań. Świadomie niedokładne stwierdzenia stanowią nieetyczne zachowanie i są niedopuszczalne.
 2. Autorzy przedstawiają całkowicie oryginalne prace, a miejsca, gdzie wykorzystują badania/tezy/fragmenty innych prac, opatrują odpowiednimi odniesieniami i cytowaniami. Jeśli jest to konieczne, autorzy uzyskują odpowiednią zgodę. Relacje ustne, korespondencja, rozmowa prywatna, jeśli były źródłami informacji,  również powinny być uwzględnione. Plagiat we wszystkich formach, również jako parafraza, jest niedopuszczalny.
 3. Autorzy nie składają równocześnie tych samych artykułów lub wyników tych samych badań  w kilku czasopismach, gdyż jest to nieetyczne.
 4. Wszyscy, którzy wnieśli znaczny wkład w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację zgłoszonego badania, powinni być wymienieni jako współautorzy. Osoby,  które uczestniczyły w istotnych aspektach pracy, ale nie są wymienione jako współautor, należy uhonorować w podziękowaniach
 5. Wszyscy współautorzy powinni być zaznajomieni z ostateczną wersję pracy i zgodzić się na jej przekazanie do publikacji.
 6. Autorzy powinni dokładnie rozważyć listę i kolejność autorów przed przedłożeniem ich maszynopisu i podać ostateczną listę autorów w czasie oryginalnego zgłoszenia. Tylko w wyjątkowych okolicznościach redakcja rozważy (według własnego uznania) dodanie, skreślenie lub zmianę autorów po nadesłaniu manuskryptu, a autor musi wyraźnie zgłosić takie żądanie do redakcji.
 7. Autorzy biorą odpowiedzialność zbiorową za pracę.
 8. W celu zapobiegania przypadkom ghostwriting  oraz guest  authorship autorzy są zobowiązani do podania informacji o wkładzie w powstanie pracy, afiliacji każdego z autorów i źródłach finansowania badań.  Autorzy dysponują  szczegółowym opisem udziału w pracy (kto i w  jakiej części jest autorem koncepcji, założeń, metod itd.).
 9. Tam, gdzie jest to konieczne, autorzy posiadają odpowiednie zezwolenia Komisji Etyki na przeprowadzenie badań.
 10. Autorzy, którzy odnajdą błąd w opublikowanych badaniach, powinni niezwłocznie zawiadomić o tym redakcję.

Etyka recenzentów

 1. Recenzent powinien wykonać recenzję pracy, w której jest specjalistą. Jeśli nadesłana praca  nie jest z dziedziny, w której recenzent jest kompetentny, powinien poinformować o tym redakcję.
 2. Tekst otrzymanej pracy powinien być traktowany jako poufny.
 3. Recenzent, który wie, że nie będzie mógł dotrzymać odpowiedniego terminu, powinien poinformować o tym redakcję.
 4. Recenzent powinien zachować czujność w kwestiach etycznych, uwzględniając zwłaszcza każde podobieństwo do innej pracy.
 5. Recenzent powinien ocenić pracę w sposób obiektywny, kierując się wytycznymi dla recenzentów zamieszczonymi na stronie
 6. Recenzenci nie powinni recenzować prac, co do których występują podejrzenia o konflikcie interesów.