Recenzenci

Zasady recenzowania artykułów

Zasady recenzowania artykułów publikowanych w czasopiśmie „Roczniki Naukowe Zootechniki” (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r.)

  • Prace są oceniane przez dwóch niezależnych recenzentów, afiliowanych w innej jednostce naukowej niż ta, z której pochodzi autor pracy; samodzielnych pracowników naukowych – specjalistów w zakresie problematyki poruszanej w pracy;
  • Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process):
  • Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia;
  • Już jedna negatywna recenzja oznacza nieprzyjęcie pracy do druku;
  • Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma i w każdym numerze czasopisma naukowego (patrz: Instrukcja dla Autorów: Zasady ogólne);
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma naukowego nie są ujawniane;
  • Lista recenzentów raz w roku zamieszczana jest w ostatnim numerze oraz na stronie internetowej czasopisma.