Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

Barwa sierści u koni myszatych
Anna Stachurska Mirosław Pięta Zbigniew Jaworski Ewa Pułkowska
7-16
Kondycja i kaliber krów utrzymywanych w specjalistycznych gospodarstwach indywidualnych Zamojszezyzny
Danuta Borkowska Grażyna Różycka Ewa Januś Janusz Tarkowski
17-25
Wstępne wyniki odchowu pastwiskowego i wartość rzeźna jagniąt, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjskie
Maciej Roborzyński Wojciech Kieć Jan Knapik Jędrzej Krupiński
27-37
Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaf i wschodniofryzyjską
Maciej Roborzyński Władysław Kędzior Jan Knapik Wojciech Kieć Jędrzej Krupiński
39-51
Wpływ tryków rasy Suffolk na jakość mięsa jagniąt mieszańców F, z polską owcą nizinną
Roman Niedziółka Krystyna Pieniak-Lendzion Wiesław Szeliga
53-58
Wpływ obukierunkowego krzyżowania mieszańców gęsiorów lub gęsi białych kołudzkich i gęgawych ze słowackimi na cechy mięsne potomstwa
Adam Mazanowski
59-76
Równania regresji wielokrotnej do przyżyciowego szacowania zawartości mięsa w tuszkach gęsi białych włoskich
Roman Bochno Jolanta Rymkiewicz Maria Janiszewska
77-87
Zmienność składu chemicznego mięśni piersiowych i udowych w zależności od pochodzenia kurcząt brojlerów
Ewa Gornowicz Krystian Dziadek
89-100

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo

Wpływ stosowania Humobentofetu w żywieniu bukatów na zawartość metali w wątrobie
Zbigniew Dobrzański Ryszard Ziemiński Helena Górecka
101-111
Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego oraz tłuszczu utylizacyjnego w opasie młodego bydła rzeźnego
Tadeusz Barowicz Władysław Brejta
113-130
Wpływ różnego rodzaju pasz płynnych i systemu ich skarmiania oraz postaci fizycznej mieszanki treściwej na wyniki odchowu cieląt
Juliusz Strzetelski Barbara Niwińska Elżbieta Lipiarska Piotr Strzetelski
131-141
Wpłw źródła białka w paszy płynnej i postaci fizycznej mieszanki treściwej, skarmianej w okresie pojenia cieląt mlekiem lub preparatami mlekozastępczymi, na wyniki ich odchowu
Juliusz Strzetelski Barbara Niwińska Katarzyna Maciaszek
143-153
Wpływ postaci fizycznej mieszanki treściwej i wytłoczyn z żółtych lub ciemnych nasion rzepaku na wyniki odchowu cieląt
Juliusz Strzetelski Stanisław Osięgłowski Andrzej Jurkiewicz
155-164
Ocena wartości pokarmowej ziarna owsa nieoplewionego i oplewionego w żywieniu trzody chlewnej
Krum Petkov Marian Piech Roman Lubowicki Zbigniew Łukaszewski Izabela Jaskowska Wioletta Biel
165-173
Groch lub łubin stosowany łącznie z poekstrakcyjną śrutą rzepakową jako zamiennik śruty sojowej w mieszankach dla tuczników
Ewa Hanczakowska Jerzy Urbańczyk
175-185
Groch lub łubin z poekstrakcyjną śrutą rzepakową w żywieniu loch, prosiąt i warchlaków
Ewa Hanczakowska Jerzy Urbańczyk
187-199
Wpływ dodatku enzymów rozkładających polisacharydy nieskrobiowe w mieszankach paszowych z udziałem naturalnego koncentratu barwnikowo-tłuszczowego na odłożenie ksantofili w żółtku jaja oraz wskaźniki produkcyjne u kur
Maria Kuchta Jerzy Koreleski Maciej Młodkowski
201-214
Wpływ dodatku ziół w żywieniu kur nieśnych na produkcyjność i jakość jaj
Katarzyna Połtowicz Stanisław Wężyk
215-225
Skład chemiczny i wartość odżywcza białka nowych odmian grochu (Picum sativum L.)
Julita Maciejewicz-Ryś Krystyna Ślusarczyk
227-236
Wpływ osłony białka paszowego przed rozkładem w żwaczu przy użyciu soli wapniowych kwasów tłuszczowych na procesy trawienne w żwaczu i jelicie cienkim
Marek Pieszka Franciszek Brzóska
237-249

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

Liczba komórek somatycznych i leukocytów jako wskaźnik jakości mleka
Marian Ormian Andrzej Felenczak Anna Motyka Ewa Gardzina
251-260
Jakość mięsa tuczników o wyrównanej masie tuszy klas E, U i R w systemie klasyfikacji EUROP
Elżbieta Krzęcio Katarzyna Antosik Andrzej Zybert Halina Sieczkowska Maria Koćwin-Podsiadla
261-266
Wpływ ogrzewania gazowego porodówki na produkcyjność loch
Ewa Matuszewska Jacek Walczak
267-284
Skuteczność preparatu Ivomec® w warunkach tuczu świń objętych kontrolą stacyjną
Paweł Nosal Bogusław Nowosad Marian Różycki Robert Eckert
285-294
Zależność między stężeniem wybranych makro- i mikroelementów w tkankach i narządach zajęcy
Elżbieta Bombik Antoni Bombik
295-306
Obserwacje preferencji termicznych kurcząt brojlerów
Ewa Sosnówka-Czajka Eugeniusz Herbut
307-314

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

Tendencje zmian cen skupu żywca i mięsa wołowego w latach 1980- 1999
Małgorzata Juchniewicz
315-326
Wpływ zmian w systemie i poziomie dotacji na wielkość dochodu hodowców trzody chlewnej
Wojciech Florczyk Dymitr Kaliszewicz
327-340
Efekt ekonomiczny wzbogacania mieszanek pełnodawkowych dla tuczników w NNKT
Mariusz Pietras Bogumiła Kapłon Marek Barowicz
341-356